10 ก.ค. 2556

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 60 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556


สำนักนายกรัฐมนตรี
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวราเทพ รัตนากร
นายสันติ พร้อมพัฒน์

 
กระทรวงกลาโหม
รมว.กระทรวงกลาโหม

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

กระทรวงการคลัง
รมว.กระทรวงการคลัง
รมช.กระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
นางเบญจา หลุยเจริญ

กระทรวงการต่างประเทศ
รมว.กระทรวงการต่างประเทศ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

 
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
รมว.การท่องเที่ยวและการกีฬา                 
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์


กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม
นางปวีณา หงสกุล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
นายวราเทพ รัตนากร


กระทรวงคมนาคม
รมว.กระทรวงคมนาคม
รมช.กระทรวงคมนาคมนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

นายพ้อง ชีวานันท์
พลเอกพฤณท์  สุวรรณทัต
                       

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ    
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

กระทรวงพลังงาน
รมว.กระทรวงพลังงาน


นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

กระทรวงพาณิชย์
รมว.กระทรวงพาณิชย์
รมช.กระทรวงพาณิชย์

 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
นายยรรยง พวงราช

กระทรวงมหาดไทย
รมว.กระทรวงมหาดไทย
รมช.กระทรวงมหาดไทย


นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
นายประชา ประสพดี

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
กระทรวงยุติธรรม
รมว.กระทรวงยุติธรรม

นายชัยเกษม นิติสิริ

กระทรวงแรงงาน
รมว.กระทรวงแรงงาน


ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

กระทรวงวัฒนธรรม
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม


นายสนธยา คุณปลื้ม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.กระทรวงศิกษาธิการ


นายจตุรนต์ ฉายแสง
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

กระทรวงสาธารณสุข
รมว.กระทรวงสาธารณสุข
รมช.กระทรวงสาธารณสุข


นายประดิษฐ สินธวณรงค
นายสรวงศ์ เทียนทอง

กระทรวงอุตสาหกรรม
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม
                       


นายประเสริฐ บุญชัยสุข
                       
ข้อมูลอ้างอิง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.cabinet.thaigov.go.th  ณ วันที่ 1 ก.ค. 56

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น